Centre International de Musicothérapie    
 

 
Synthèse des interventions juillet septembre 2008  
   

În perioada iulie – septembrie 2007 a avut loc la Bucureşti primul curs pilot de muzicoterapie. Acest curs a fost organizat de Asociaţia RENINCO România prin colaborarea generoasă a Centre International de Paris (CIM). Cursul a avut trei module de formare care au cuprins 18 zile. Formatorii membri ai echipei CIM, au fost , in ordinea contribuţiilor aduse cursului : Eugenia Duţă, Dominique Laudet, Christine Mulard, Vincent Bodu, Dominique Bertrand, Sylvie Braun.
La curs au participat 26 de specialişti români din învăţământul superior, învăţământul obişnuit şi cel special, consilieri şcolari şi logopezi, membri ai Asociaţiei RENINCO România.
Structura cursului a oferit participanţilor la curs o paletă largă şi diversificată de modele de muzicoterapie precum şi un spirit solid şi eficient de profesionalism de calitate. Au fost prezentate şi exemplificate excepţional atât muzicoterapia receptivă cât şi cea activă, s-a experimentat testul de receptivitate, şi s-au identificat căile de relaxare prin sunete şi muzică. De la limbajul nonverbal la ascultare şi receptare a mesajelor muzicale, de la muzică ca şi echilibru interior la remediu şi cunoaştere de sine prin muzică. A fost analizat şi conturat prin exemple şi exerciţii portretul terapeutului şi coordonatele lui fundamentale, prin prisma modelelor pozitive, psihoterapeutice şi utilizând muzica ca suport şi expresie corporală şi spirituală.
Un stagiu de formare în care participanţii s-au simţit cu adevărat activi, valorizaţi şi reflexivi, au contribuit prin propria implicare, dar şi au învăţat foarte mult. Cursul a format şi o echipă din specialiştii instruiţi, un spirit profesional şi uman, un model de intervenţie terapeutică bazat pe respectul beneficiarului, pe încrederea în posibilitate de construire a propriei persoane şi în colaborarea perfectă cu terapeutul.
Intervenţia din ultimele trei zile ale doameni Sylvie Braun, directoarea CIM, a oferit speranţe pentru colaborarea viitoare şi increderea că acest tip de parteneriat este util şi eficient pentru beneficiari, campul profesional şi pentru ambele ţări.
La evaluarea cursului a participat toată echipa RENINCO iar concluzia a fost certă: avem nevoie de astfel de cursuri şi sperăm să le repetăm şi să le dezvoltăm.

Entre juillet et septembre 2007, a eu lieu a Bucharest un premier cours pilote de musicothérapie. Ce cours a été organisé par L’Association RENINCO de Roumanie avec la collaboration généreuse du Centre International de Musicothérapie de Paris (CIM). Le cours a eu trois modules de formation de 6 jours, en total 18 jours. Les formateurs, membres de l équipe de CIM ont été, dans l ordre de leur contribution: : Eugenia Duţă, Dominique Laudet, Christine Mulard, Vincent Bodu, Dominique Bertrand, Sylvie Braun. Au cours ont participé 26 spécialistes roumaines de
L’enseignement supérieur, écoles spéciales et ordinaires, conseillers scolaires, logopedes, membres de l'Association RENINCO de Roumanie.
La structure du cours a offert aux participants une large et divers palette de modèles de musicothérapie et aussi un profond et solide esprit de professionnalisme de qualité.
Ont été présentes et expérimentes avec les participants, la musicothérapie active et réceptive, ont été identifié les voies de relaxation par les sons et la musique. Du langage non-verbale à l'écoute et réception des messages musicaux, de la musique comme équilibre intérieur a la musique comme remède et connaissance de soi par la musique. A été analysé par exemples et exercices le portrait du thérapeute et ses cordonnées fondamentaux, par la prise des modèles positifs, psychothérapeutiques, en utilisant la musique comme appuis (support) et expression corporelle.

Un stage de formation dans lequel les participants se sont sentis vraiment actifs , valorises, et ramenant réflexions, par leur propre implication, et en même temps ont beaucoup appris. Le cours a fété formé d’une équipe des professionnels instruits, un esprit professionnel et humain, un modèle d intervention thérapeutique fondé sur le respect du bénéficiaire, sur la confidence de la possibilité de construction de soi même et en collaboration parfaite avec le thérapeute.

L’intervention des derniers trois jours de madame Sylvie Braun, la directrice du CIM, a offert des espoirs pour la collaboration future et va engendrer un partenariat utile et efficient pour les bénéficiaires, le champ professionnel a été pour les deux pays aussi.
A l’évaluation du cours à participé toute l’équipe de RENINCO et la conclusion a été certes:
Nous avons besoin de ce type de cours et nous espérons les répéter et les développer.

  
 
     
© Tous droits réservés 2018/2018    www.musicotherapie.info